تبلیغات
:.: دست نوشته ها - غیر سیاسی :.:
 
كسی نخواست بداند
تا نپرسد چرا
كسی نیامد تا كسی نرود
كسی نگفت
تا كسی نشنود...
اما باز هم دلم خوش است
كسی بود كه
نخواهد
نداند
نپرسد
نیاید
نرود
نگوید
و نشنود !
-------
من ترا بفراموشی سپرده ام
تو مرا بفراموشی سپرده ایی
اكنون چه كسی به یاد ماست ؟
Posted by ابراهیم on 1385/06/7 at 02:08 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------