تبلیغات
:.: دست نوشته ها :.:

"...اصالت از آن فرهنگ است. این بدین معنی است كه اگر بخواهیم اساس را شعور انسانها بگذاریم، باید بگوییم بزرگ‌ترین یا یگانه مشكل یا علّه‌العلل مشكلات جامعه‌ فرهنگ آن است و مراد از «فرهنگ» مجموعه‌ی باورها، احساسات و عواطف، و خواسته‌ها، آداب و رسوم، عادات و مَلَكات و الگوهای ذهنی ـ روانی ـ رفتاری مشترك افراد جامعه است. تا عناصر و مؤلفه‌های نامطلوب، باطل، غلط، و ناسالم فرهنگ جامعه حذف و طرد نشوند و نوعی جرح و تعدیل و حك و اصلاح و تغییر و تبدیل فرهنگی انجام نگیرد و بخشی كمابیش وسیع از باورها، احساسات و عواطف، خواسته‌ها، آداب و رسوم، عادات و ملكات و الگوهای ذهنی ـ روانی ـ رفتاری مشترك افراد جامعه دگرگون نشود تغییر همه‌ی آرمان‌ها و نهادهای حكومتی یا ساختارهای اجتماعی هیچ سودی نخواهد داشت. كسانی كه فرهنگشان دست نخورده مانده است، نظام سیاسی و حكومتی جدید یا نهادهای اجتماعی جدید را دیر یا زود به صورت همان نظام سیاسی و حكومتی قدیم یا نهادهای اجتماعی قدیم درمی‌آورند و با همان عقب‌ماندگی‌ها و بدبختی‌ها دست به گریبان می‌شوند..."


مبانی جنبش تحول دموكراتیك در ایران - اكبر گنجی


Posted by ابراهیم on 1385/04/29 at 12:07 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------