تبلیغات
:.: دست نوشته ها - ایستاده با مشت :.:

صدایی گفت :

مردم  را  دریاب  هرگز  سازش مکن آری  کسانی که  سازش نمی کنند  می  میرند

اما مرگشان عین حیات و  زندگیست  آری  تو  نیز می میری اما در  چهره ات  نشانی

از  مرگ  نخواهد  بود از گلوله  نترس تو  روح  گلوله ای گلوله  از زبان  تو سخن  خواهد

گفت و از عمل تو شلیک خواهد شد تو همان اندازه مفید هستی که من هستم آه تو

نمی دانی که تا چه  اندازه  کمک هایت  به  مردم مفید است مردمی که  تو  را  قربانی

خواند کرد و تصمیم بگیر که خود را وقف مردم کنی .

بیاید تا در آستانه ی انسانیت قربانی شویم.


--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------