تبلیغات
:.: دست نوشته ها - کدام حس ....؟ :.:

این روزا همه چیز برای من قاطی شده. حسی آمیخته با ترس نگرانی ناراحتی عصبانیت و حس پنهانی که هنوز سر بر نیاورده و نمی دانم چیست . ناراحتیم انگار چیز خاصیه که بی دلیل همیشه هست. حتی مرگ گربه خونگیم هم  تاثیری تو این حس نداشت . نه بیشتر شد نه کمتر!!


--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------