تبلیغات
:.: دست نوشته ها - تصویر آخر :.:

تصویر هجدهم؛ من نوشتم. تو نخواندی
تصویر نوزدهم؛ تو می خوانی، من نیستم.
تصویر بیستم؛ تو نگاه، من کلمه.
تصویر بیست و یک؛ در رویاهایم گم شدی. نیستی. کجایی؟

تصویر آخر: پایان

                                                          ۲۸ خرداد ماه  ۱۳۸۷

                                                              17ژون  2008 

                                                                  ابراهیم


Posted by ابراهیم on 1387/03/28 at 09:06 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------