تبلیغات
:.: دست نوشته ها - قضاوت با شما!!!! :.:
 

گزیده ای از كتاب ” نصایح“ تألیف حضرت آیت الله مشكینی :

”زنان وفا ندارند، اخلاق پست دارند، شایسته شان ناشایسته است و ناشایسته شان رسوا مگر افراد نادری كه در پناه خدا از پلیدی ها مصون اند. كاری كه به آنان واگذاری ضایع گردانند، سری كه به آن ها بسپری فاش كنند، ناچار در زندگی با ایشان اظهار دوستی كن اما دل به آن ها نبند، رفیق سرشان پندار، همه ء اختیارات و اسرارت را به آنان وامگذار كه امروز دوست اند و فردا دشمن.“
( صفحه ء ١۴٢ كتاب النصایح)

نحسی در سه چیز است: زن، چهار پا و خانه. نحسی زن به سنگینی مهر و ناسازگاری با شنوهر است، نحسی حیوان به چموشی و سواری ندادن است، نحسی خانه به تنگی و بدی همسایه و زیادی عیب آن است.
( صفحه ء ١۴٣)

هر كه ایمان به خدا و روز جزا دارد اجازه نمی دهد زنش به حمام برود (حمام های مخصوصی كه موجب فساد اخلاق می شود).
( صفحه ء ١٣۵)

سه دسته را اگر نیازاری آزارت كنند: زنان، نوكران، فرومایگان. ( زیرا اینها در معاشرت روش معتدلی ندارند كه حفظ حقوق دیگران كنند، اینان كسی را مانند كه به قصد زدن و كشتن حمله كنند، طرف مقابل مجبور است بزند و بكشد یا بخورد و كشته شود).
( صفحه ء ١٣١)

زن از سه راه حلال می شود: عقد دائم، عقد منقطع ( صیغه) و بردگی ( كنیزی).
(صفحه ء ١٣٨ )

بهترین صفات زنان بدترین صفات مردان است، یعنی: كبر، و ترس، و بخل ( كه این صفات در زن مایه ء حفظ عفت و نگهداری مال شوهر است، و در مرد موجب بدبختی و عقب افتادگی است).

( صفحه ء ١۴٢)

        هیچی ندارم که توضیح بدم!!!!! کاملا بدون شرح.


Posted by ابراهیم on 1386/07/4 at 03:09 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------