تبلیغات
:.: دست نوشته ها :.:
بارون نباش كه با التماس خودت رو به شیشه بكوبی ... ابر باش كه همه منت باریدن تو رو بكشن
Posted by بانوی شرقی on 1386/06/29 at 13:09 [] Comments
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------